A Coffee Lovers Kft. adatkezelési tájékoztatója regisztráció, bejelentkezés és a weboldalon keresztül történő megrendelés  kapcsán

A Coffee Lovers Kft. (székhely: 2146 Mogyoród, Öregbükk utca 7.,  cégjegyzékszám: 13-09-210333, adószám: 25856279-2-13, telefonszám: 70/381-1178, e-mail: info@coffeelovers.hu, önállóan képviseli: Nagy Gábor ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy a jelen tájékoztató kizárólag az alábbi adatkezeléseket tartalmazza:

 • Weboldalra (webshopba) történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés
 • Bejelentkezés weboldalra
 • Megrendelés a weboldalon (webshopon) keresztül

Az adatkezelések közös jellemzői az alábbiak:

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@coffeelovers.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.
 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

Weboldalra (webshopba) történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél: az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás
Érintettek: Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított
Forrás: érintettek
AdatkörCélJogalapTárolási idő
felhasználónév*azonosításÖnkéntes hozzájárulásNyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

e-mail cím*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulásNyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

jelszó*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulásNyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

bejelentkezés időpontja*azonosítás, bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetNaplófile-ban: polgári elévülési időben
bejelentkezés során használt IP cím*későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetNaplófile-ban: polgári elévülési időben

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások (pl. megrendelés leadás) igénybe vételének folyamatát.

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai, jogalapja, tárolási ideje?

 1. Lásd a fenti táblázatban.
 2. A *-gal jelölt adatok az adatkezeléshez szükségesek.

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított.

Mi az adatkezelés fő célja?

 1. Az adatok kezelésének fő célja az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére. (https://coffeetry.hu/fiokom/ oldal vonatkozásában a jelszót a rendszer generálja és küldi ki, majd azt meg kell változtatni az első belépés során.)
  2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
  3. A belépéshez szükséges adatok egy ezt a célt szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe automatikusan rögzítésre kerülnek.

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Bejelentkezés a weboldalra

 

Weboldalra történő bejelentkezés összefoglaló táblázata
Cél: a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép
Forrás: érintettek
AdatkörCélJogalapTárolási idő
felhasználónév vagy e-mail cím*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulásNyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

jelszó*

 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés

 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulásNyilvántartási rendszerben:

Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

bejelentkezés időpontja*azonosítás, bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetNaplófile-ban: polgári elévülési időben
bejelentkezés során használt IP cím*későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetNaplófile-ban: polgári elévülési időben

 

 1. Felhasználó (érintett) a weboldalra, a regisztrációt követően,

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, időtartama?

 1. Lásd a fenti táblázatban.

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép.

Mi az adatkezelés fő célja?

 1. Az adatok kezelésének fő célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése.

Hogyan történik az adatkezelés?

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatokat megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
  2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
  3. Amennyiben az felhasználónév/e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.
  4. Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.
  5. Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Egyéb

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek.

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél: a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás
Érintettek: minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel
Forrás: érintettek
AdatkörCélJogalapTárolási idő
megrendelő neve*

 

 

azonosítás, megszólításÖnkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a))8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig (visszautasításig), vagy korábban, törlési kérelemig
Megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b)), mert a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, ha a megállapodás létrejön és az érintettel történik a szerződéskötés8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig (visszautasításig), vagy korábban, törlési kérelemig
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője,8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
cégnév

 

 

azonosításÖnkéntes hozzájárulásTörlési kérelemig
SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
e-mail cím*kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a))Törlési kérelemig
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője
telefonszám*kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulásTörlési kérelemig
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője
címadatok*SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
adószám (céges vásárlás esetén kötelező megadni)SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
megrendelt termék/szolg. adatai*Teljesítés és számlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
megjegyzésfigyelemfelhívás, válaszadásÖnkéntes hozzájárulásHozzájárulás visszavonásáig
adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele*Későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetPolgári jogi elévülési időben
felhasználási feltételek tudomásul vétele*Későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetPolgári jogi elévülési időben
Megrendelés elküldésének időpontja*Teljesítés, későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetPolgári jogi elévülési időben
megrendelés során használt eszköz IP címe *későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetPolgári jogi elévülési időben

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy egy vagy több terméket (esetleg a termékhez kapcsolódó szolgáltatást) rendeljen meg tőle a cleaneco.hu oldalon keresztül.
 2. Adatkezelő által működtetett webshopban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, időtartama?

 1. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama vonatkozásában lásd az összefoglaló táblázatot.

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel.

Mi az adatkezelés fő célja?

 1. Az adatok kezelésének fő célja a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:
  1. Az érintett a weboldalon, meghatározott helyre kattintva elküldi megrendelését az Adatkezelő részére.
  2. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.
  3. Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben rögzíti.
  4. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.
  5. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.
  6. Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. csomagolás, kiszállítás, stb.).

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 1. Adattovábbítás történik a kiszállítást végző szolgáltató (pl. futárszolgálat) számára. Az aktuális kiszállítást végző szolgáltató nevét és adatait a weboldal tartalmazza.

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jogHozzáférés jogaHelyesbítés jogaTörlés jogaKorlátozásAdat-hordozhatóságTiltako-zásHozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (2146 Mogyoród, Öregbükk utca 7.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@coffeelovers.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2021. március hó 31. napján

Nagy Gábor ügyvezető

Coffee Lovers Kft.